Groenrijk 728 voorjaarsbloeiers
 1. Voorbereiding waterrijk Weimeren

  Provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer werken samen aan waterrijke natuurontwikkeling ten noorden van Prinsenbeek en Etten-Leur. Op dit moment zijn partijen bezig met de voorbereiding van de uitvoering voor deelgebied Weimeren, meldt Waterschap Brabantse Delta.
  Voorbereiding waterrijk Weimeren
  (Archieffoto: Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer)

  Vorige week is het explosievenonderzoek in het veld afgerond. Het onderzoeksbureau is de gegevens aan het verwerken en adviseert binnenkort of extra onderzoek nodig is. Zodra het explosievenonderzoek helemaal is afgerond, start het archeologisch onderzoek. Hiervoor worden verschillende proefsleuven gegraven. Streven is om na de zomer van 2020 als eerste in de polder Weimeren van start te gaan met de uitvoering van het natuurproject.

   

  Op het ontwerp-projectplan voor het oostelijk deel van Weimeren (Fase 1) zijn diverse zienswijzen ingediend. Die gaan in hoofdlijnen over de effecten op naastliggende landbouwpercelen, toegankelijkheid van het nieuw in te richten gebied, de toegankelijkheid gedurende de uitvoering, (over)last gedurende de uitvoering en de mer-procedure. Op dit moment bekijken betrokken partijen alle zienswijzen en beoordelen ze of het plan moet worden aanpast. Hierna stelt het algemeen bestuur van het waterschap het plan definitief vast. Het is de bedoeling na de zomer met de uitvoering van het plan te starten.

   

  Waterplassen en rietmoeras

  In het plan staat wat er verandert in het watersysteem. Een groot deel van de sloten verdwijnt en daarvoor in de plaats komen waterplassen en rietmoeras. Het waterpeil verandert niet. De veranderingen in het watersysteem zijn nodig om de gewenste natuur te krijgen in het gebied.

   

  Grondaankopen

  Van de circa 99 hectare benodigde grond is intussen een vijfde deel aangekocht, waarbij de initiatiefnemers zich eerst hebben gericht op de percelen met prioriteit voor de gebiedsontwikkeling.

   

  Meer informatie over het natuurproject Noordrand Midden is te vinden op www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden. Voor een eerder artikel: klik hier

  Vrijdag 10 april 2020
  PrinsenbeekNoordrand-MiddennatuurontwikkelingWaterschap Brabantse DeltaProvincie Noord-BrabantStaatsbosbeheer
  Voorbereiding waterrijk Weimeren
  (Archieffoto: Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer)
  0
  [nexturl]
  Reacties