Groenrijk 728 voorjaarsbloeiers
 1. Eerste grond Zwartenbergse Polder naar kering Weimeren

  Een grote groep betrokkenen fietste vrijdagmiddag vanaf Café Elsakker door de Prinsenbeekse polder. Zij waren daar getuige van de officiële start van het werk aan de Zwartenbergse Polder en de ontwikkeling van de kering Weimeren.

  Gedeputeerde Hagar Roijackers van de Provincie Noord-Brabant en bestuurders Alwijn ten Cate van Waterschap Brabantse Delta en Jan Fenten van Staatsbosbeheer verrichtten de symbolische handeling. Zij schepten in de Zwartenbergse Polder een emmer zand, om die even later leeg te gooien op het gronddepot voor de waterkering in Weimeren. 

   

  Aannemerscombinatie Martens en Van Oord en Van der Ven start binnenkort in de Zwartenbergse polder met het afgraven van de bovengrond. Door de te voedselrijke bovenlaag af te graven moet er schoon, voedselarm grondwater (kwel) aan het maaiveld komen. Dit is nodig voor het ontwikkelen van de natte natuur.

   

  Kering breder en hoger

  De afgegraven grond wordt weer gebruikt voor het versterken van de kering in Weimeren. Deze dijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt. Zo moeten bewoners en bedrijven worden beschermd tegen hoog water. Omdat er tijdens het project ook bruikbare grond vrijkomt in de polder in Weimeren zelf, kan de kering breder en hoger worden dan de veiligheidsnormen. Daardoor kan deze uiteindelijk ook recreatief worden gebruikt, kunnen er struiken groeien en dieren grazen. En dat maakt deze kering volgens het waterschap uniek. De werkzaamheden aan de kering worden uitgevoerd door Ploegam B.V. 

   

  Dat ze aan de slag kunnen in de Zwartenbergse polder en aan de kering in Weimeren is voor een groot deel te danken aan de medewerking van agrariërs en belanghebbenden uit de omgeving, benadrukten de bestuurders. Na een intensief proces zijn alle gronden beschikbaar om de ambities voor natuurontwikkeling en waterveiligheid te realiseren.

   

  Noordrand Midden

  Om natte natuur een kans te geven zich te ontwikkelen, wil de projectorganisatie de waterhuishouding in Noordrand Midden verbeteren. Nu is het waterpeil in het gebied volgens de organisatie vaak nog te laag en is de waterkwaliteit te voedselrijk voor de planten en dieren om zich te ontwikkelen. Door deze aan te passen, en de gebieden te versterken en uit te breiden, moeten bijzondere dier- en plantensoorten, zoals de otter, roerdomp en krabbenscheer hier thuis geraken. Tegelijk blijft het karakter van elk natuurgebied behouden.

   

  Noordrand Midden is een groot project van de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer. Het bestaat uit vijf deelprojecten tussen Prinsenbeek, Etten-Leur en Zevenbergen. Dit zijn: Weimeren, kering Weimeren, Kelsdonk/Zwermlaken, Zwartenbergse polder en Strijpen/De Berk. De natuurontwikkeling Weimeren bestaat uit twee fasen. De eerste fase is sinds 2020 in uitvoering. De werkzaamheden lopen waarschijnlijk tot 2027. De andere projectplannen zijn nog in voorbereiding. De verwachting is dat met de ontwikkeling van Noordrand Midden rond de 35 miljoen euro is gemoeid.

  Vrijdag 25 november 2022
  PrinsenbeekNoordrand Middennatte natuurnatuurontwikkelingwaterschap brabantse deltaprovincie noord-brabantstaatsbosbeheer
  0
  [nexturl]
  Reacties